Pengertian Mubah

Pengertian mubah dalam ketentuan syariah islam memang menunjukkan kondisi sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim, untuk boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Islam senantiasa memberikan batasan dan rambu-rambu kepada umat nya, agar senantiasa tidak melakukan yang dilarang atau di haram oleh allah dan diperintahkan atau wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Adapun kondisi mubah ini, ialah […]