Tanda Baca Dalam Al-Quran

Al Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala kepada nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wassalam berupa firman Allah untuk dijadikan pedoman bagi setiap umat islam. Setiap umat islam diwajibkan untuk mempelajari dan mengimani Al Quran tanpa terkecuali.

Huruf dalam Al Quran sendiri disebut sebagai huruf hijaiyah yang terdiri dari 26 huruf. Disetiap ayat dalam Al Quran pasti terdapat tanda bacanya dan setiap tanda baca akan mengatur bagaimana cara kita membacanya akankah dibaca panjang, dibaca pendek, berhenti atau tidak dan sebagainya.

Tanda baca dalam Al Quran sendiri akan memudahkan kita untuk membacanya sehingga tulisan yang ada di Al Quran tidak gundul. Banyak sekali masyarakat awam terhadap bahasa arab dengan adanya tanda baca tersebut akan semakin mempermudah masyarakat yang memang kurang paham dengan bahasa arab.

Berikut ini beberapa tanda baca dalam Al Quran :

1. Tanda baca Fathah

Tanda baca fathah biasanya berada di atas huruf dan tandanya seperti layar. Tada fathah ini dibaca a dan panjangnya biasanya dua harakat. Contohnya adalah jika ada huruf hijaiyah lam maka dibaca menjadi la.

2. Tanda baca Kasrah

Tanda baca kasrah hampir sama dengan tanda baca fathah yang membedakannya adalah letaknya dan bunyinya. Tanda baca kasrah ini terletak di bawah huruf dan huruf yang ada tanda baca kasrah menjadi i. Contohnya jika ada huruf lam yang bertanda baca kasrah maka dibaca menjadi li.

3. Tanda baca Dammah

Tanda baca dammah hampir mirip seperti huruf waw dan terletak di atas huruf. Tanda baca ini menjadikan huruf berbunyi u. Contohnya jika ada huruf lam yang berkharakat dammah maka akan dibaca menjadi lu.

4. Tanda baca Sukun

Tanda baca sukun berbentuk bukat dan terletak di atas huruf yang memiliki arti akan mematikan huruf. Tanda baca sukun menghasilkan bunyi diftong yang akan menghasilkan bunyi au.

Masih banyak tanda baca dalam Al Quran, berikut adalah 4 contoh tanda baca dalam Al Quran. Semoga informasi ini bermanfaat bagi anda dan kita semua sehingga kita bisa mempelajari dan mengamalkan Al Quran.

 

 

;